Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Cukrzyca w populacji wieku rozwojowego — co nowego?
Niedostępna

Tytuł: Cukrzyca w populacji wieku rozwojowego — co nowego?

Autor:
prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2009
Dział:
endokrynologia
ISBN:
978-83-61415-04-6
Liczba stron:
416
Format:
B5

"Wspólnie z gronem Współautorów podjęliśmy zadanie przygotowania kolejnego podręcznika
z cyklu „Co nowego?”, wydaje nam się bowiem, że taka formuła jest przydatna do przedstawiania
szerokiemu gronu Czytelników nowości z różnych dziedzin klinicznych.
Prezentowana pozycja nawiązuje do podręcznika „Cukrzyca typu 1”, wydanego w roku
2006. Staraliśmy się, aby stanowiła jej poszerzoną kontynuację.
Część Autorów związana jest z diabetologią, ale do współpracy zaprosiłam również badaczy
i klinicystów, którzy na co dzień nie zajmują się diabetologią.Wydawało mi się, że poszerzy to punkt widzenia, a równocześnie będzie - być może - inspiracją do zainteresowania się diabetologią kręgu lekarzy, którzy zajmują się w swojej codziennej praktyce leczeniem cukrzycy. (...)
Chciałabym zwrócić szczególną uwagę na rozdział poświęcony dylematom diagnostycznym w różnicowaniu postaci cukrzycy, a także na rozdziały poświęcone perspektywom rozwoju terapii tych zaburzeń. (...)"

/Wprowadzenie — prof. dr hab. Ewa Otto Buczkowska/

 

Fragment książki (wersja multimedialna)

Fragment książki (pdf)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

NIEKTÓRE MECHANIZMY PATOGENETYCZNE ZABURZEŃ HOMEOSTAZY GLUKOZY
I Rola apoptozy w patogenezie cukrzycy typu
1. Apoptoza – definicja pojęcia
2. Czynniki genetyczne i środowiskowe – osobnicza predyspozycja do rozwoju cukrzycy typu 1
3. Wczesne etapy autoimmunologicznego ataku na komórkę β – droga do apoptozy
4. Mediatory uczestniczące w procesach apoptozy komórek β
5. Czynniki dodatkowe modulujące przebieg apoptozy komórek β
6. Podsumowanie

II Przeciwciała przeciw antygenom komórek β u dzieci
1. Wprowadzenie
2. Przeciwciała przeciwwyspowe
3. Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego
4. Przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozynowej
5. Przeciwciała przeciwinsulinowe
6. Przeciwciała ZnT8
7. Inne markery reakcji humoralnej
8. Autoprzeciwciała a inne typy cukrzycy

III Rola osi przysadkowo-podwzgórzowej w regulacji homeostazy glukozy
1. Wprowadzenie
2. Rola kinazy białkowej aktywowanej przez adenozynomonofosforan
3. Działanie insuliny w ośrodkowym układzie nerwowym
4. Glikokortykoidy
5. Zaburzenia funkcjonowania osi podwzgórzowo-przysadkowej

IV Kora nadnerczy a cukrzyca
1. Wprowadzenie
2. Oś nadnerczowa a stan czynnościowy układu limbicznego i podwzgórza w cukrzycy
3. Regulacja osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej w cukrzycy
4. Wydzielania kortyzolu oraz jego metabolizm u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1
5. Rola glikokortykosteroidów w utrzymaniu homeostazy glikemii w cukrzycy
6. Komplikacje cukrzycowe a glikokortykosteroidy
7. Podsumowanie

V Efekty metaboliczne endogennych kanabinoidów u ssaków
1. Wprowadzenie
2. Endogenne kanabinoidy – rodzaje, biosynteza, metabolizm
3. Efekty biologiczne kanabinoidów
4. Kanabinoidy a funkcja endokrynna trzustki
5. Kanabinoidy a metabolizm glukozy w mózgu

VI Inkretynowe działanie niektórych hormonów osi jelitowo-trzustkowej
i ich rola w metabolizmie glukozy
1. Wprowadzenie
2. Hormony odgrywające szczególną rolę w homeostazie glukozy
3. Próby terapeutycznego zastosowania hormonów inkretynowych w kontroli homeostazy glukozy

VII Adipocytokiny – działanie metaboliczne i rola w cukrzycy typu 1
1. Wprowadzenie
2. Adiponektyna
3. Leptyna
4. Rezystyna
5. TNF-α
6. Apelina
7. Wisfatyna
8. Waspina

VIII Przyczyny i skutki insulinooporności w wieku rozwojowym
1. Wprowadzenie
2. Działanie insuliny
3. Definicja insulinooporności
4. Przyczyny insulinooporności
5. Metody badania insulinowrażliwości
6. Następstwa insulinooporności
7. Zespół metaboliczny
8. Leczenie insulinooporności
9. Podsumowanie

PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE
IX Epidemiologia cukrzycy typu 1 i typu 2 w wieku rozwojowym
1. Cukrzyca typu 1
2. Cukrzyca typu 2 wieku rozwojowego
X Dylematy diagnostyczne w różnicowaniu postaci cukrzycy
1. Wprowadzenie
2. Różnicowanie cukrzycy typu 1 i typu 2
3. Cukrzyce monogenowe
4. Zaburzenia homeostazy glukozy w okresie okołoporodowym, noworodkowym i wczesnoniemowlęcym
5. Cukrzyca wtórna (secondary diabetes)
6. Hiperglikemia w stanach krytycznych – uwarunkowania endokrynologiczne
7. Podsumowanie

XI Monogenowe zespoły wad wrodzonych współwystępujące z cukrzycą u dzieci
1. Wprowadzenie
2. Zespół DEND
3. Zespół IPEX
4. Zespół Wolframa
5. Zespół Alströma
6. Inne rzadkie zespoły

XII Cukrzyca wtórna i zaburzenia homeostazy glukozy w stanach krytycznych
1. Cukrzyca wtórna
2. Powikłania cukrzycy wtórnej
3. Leczenie cukrzycy wtórnej
4. Hiperglikemia w stanach krytycznych

XIII Zespół policystycznych jajników a występowanie zaburzeń
metabolizmu glukozy w okresie dojrzewania
1. Wprowadzenie
2. Patofizjologia zaburzeń endokrynologicznych w PCOS, powiązanych z gospodarką węglowodanową
3. Objawy kliniczne i rozpoznanie zespołu PCO
4. Zapobieganie powikłaniom i leczenie PCOS w okresie dojrzewania
5. Podsumowanie

LECZENIE I PROFILAKTYKA ZABURZEŃ GOSPODARKI WĘGLOWODANOWEJ
XIV Nowoczesne metody monitorowania wyrównania metabolicznego
w zaburzeniach metabolizmu glukozy
1. Wprowadzenie
2. Nowe metody monitorowania glikemii
3. Perspektywy rozwoju metod monitorowania glikemii i podawania insuliny
4. Podsumowanie

XV Nowoczesna insulinoterapia
1. Wprowadzenie
2. Rodzaje insulin
3. Metody insulinoterapii
4. Podsumowanie

XVI Czy doustne leki przeciwcukrzycowe znajdują zastosowane w leczeniu młodocianych chorych z różnymi postaciami cukrzycy i stanami insulinooporności?
1. Wprowadzenie
2. Cukrzyca typu 1 o podłożu autoimmunologicznym
3. Wcześnie ujawniająca się cukrzyca typu 2
4. Cukrzyce monogenowe
5. Zespoły przebiegające z insulinoopornością
6. Dziewczynki z niską masą urodzeniową (low birth weight – LBW) i przyspieszonym dojrzewaniem (precocious pubarche – PP)
7. Schorzenia psychiatryczne
8. Podsumowanie

XVII Czy leki wspomagające najdują zastosowanie w terapii zaburzeń homeostazy glukozy u młodocianych chorych?
1. Wprowadzenie
2. Hormony osi jelitowo-trzustkowej
3. Hormony tkanki tłuszczowej
4. Tioredoksyna
5. Czynnik transkrypcyjny FoxO z rodziny forkhead
6. Terbutalina (β2-agonista)
7. Kanabinoidy i ich receptory

XVIII Nowoczesne leczenie cukrzycy w ciąży
1. Wprowadzenie
2. Leczenie cukrzycy w ciąży
3. Cele leczenia i zasady monitorowania cukrzycy w ciąży
4. Dieta
5. Wysiłek fizyczny
6. Terapia insulinowa

XIX Zabieg chirurgiczny u dziecka chorego na cukrzycę
1. Wprowadzenie
2. Postępowanie w okresie przedoperacyjnym
3. Postępowanie w dniu zabiegu – zabieg w trybie planowym
4. Postępowanie w dniu zabiegu – zabieg w trybie pilnym
5. Dziecko z cukrzycą typu
6. Podsumowanie

XX Antykoncepcja w cukrzycy
1. Wprowadzenie
2. Skuteczność antykoncepcji
3. Antykoncepcja hormonalna
4. Antykoncepcja w cukrzycy

XXI Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce cukrzycy u dzieci i młodzieży
1. Wprowadzenie
2. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego
3. Mechanizmy regulujące metabolizmem glukozy podczas wysiłku fizycznego
4. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży
5. Podsumowanie

XXII Rola edukatorów w procesie leczenia dzieci i młodych osób dorosłych chorych na cukrzycę, w świetle przepisów i praktyki
1. Wprowadzenie
2. Cztery rodzaje kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych
3. Lista kontrolna edukatora

XXIII Blokowanie zwrotnego wchłaniania glukozy w cewkach nerkowych jako nowa potencjalna metoda leczenia cukrzycy
1. Wprowadzenie
2. Cewkowy transport glukozy i jego zaburzenia
3. Mechanizmy reabsorpcji glukozy
4. Defekty genetyczne reabsorpcji glukozy
5. Modulacja reabsorpcji glukozy jako metoda leczenia cukrzycy

XXIV Niektóre kierunki badań nad perspektywami leczenia cukrzycy typu 1
1. Wprowadzenie
2. Przeszczepy
3. Terapia genowa

XXV Międzynarodowy długoletni program badawczy TRIGR (Trial To Reduce IDDM In Genetically At Risk)
1. Wprowadzenie
2. Program TRIGR

POWIKŁANIA CUKRZYCY
XXVI Ostre powikłania cukrzycy – kwasice metaboliczne
1. Wprowadzenie
2. Nieketonowa hiperosmolalna hiperglikemia
3. Kwasica mleczanowa
4. Cukrzycowa kwasica ketonowa (diabetic ketoacidosis – DKA)

XXVII Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego w cukrzycy
1. Wprowadzenie
2. Fizjologia endotelium
3. Patofizjologia śródbłonka w cukrzycy
4. Znaczenie prognostyczne dysfunkcji endotelium
5. Metody oceny stanu endotelium

XXVIII Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u młodocianych pacjentów chorych na cukrzycę
1. Wprowadzenie
2. Epidemiologia
3. Etiologia
4. Manifestacje kliniczne
5. Leczenie

XXIX Współwystępowanie zaburzeń zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki i cukrzycy u młodocianych chorych
1. Czynność zewnątrzwydzielnicza trzustki w cukrzycy
2. Związek między cukrzycą, chorobą trzewną i częścią zewnątrzwydzielniczą trzustki
3. Uszkodzenie części zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej trzustki przez geny
4. Autoimmunizacja, zapalenie trzustki i cukrzyca

XXX Współwystępowanie celiakii i cukrzycy
1. Definicja
2. Epidemiologia
3. Patogeneza
4. Kryteria diagnostyczne celiakii
5. Objawy kliniczne celiakii
6. Manifestacje kliniczne celiakii
7. Badania histopatologiczne
8. Endoskopowe cechy zaniku kosmków w dwunastnicy
9. Badania immunologiczne
10. Badania genetyczne
11. Badania skriningowe
12. Leczenie

XXXI Nowe spojrzenie na rozwój, diagnostykę i leczenie nefropatii cukrzycowej u dzieci i młodzieży
1. Wprowadzenie
2. Mikroalbuminuria
3. Cystatyna C
4. N-acetylo-β-D-glukozaminidaza
5. Patogeneza i diagnostyka nefropatii cukrzycowej
6. Postępowanie terapeutyczne w nefropatii cukrzycowej

XXXII Powikłania neurologiczne w cukrzycy
1. Wprowadzenie
2. Rozwój psychoruchowy i umysłowy
3. Zmiany morfologiczne mózgu u pacjentów z cukrzycą
4. Zmiany metaboliczne w mózgu pacjentów z cukrzycą
5. Udar mózgu
6. Obrzęk mózgu w przebiegu kwasicy ketonowej
7. Neuropatia cukrzycowa

XXXIII Zaburzenia wzrastania u dzieci chorych na cukrzycę
1. Kliniczne ujawnienie się cukrzycy a wzrastanie
2. Czynniki mające wpływ na procesy wzrostowe
3. Niedobór hormonu wzrostu
4. Niedobór insulinopodobnego czynnika wzrostu 1
5. Wpływ cukrzycy na procesy wzrostowe

XXXIV Zmiany skórne w cukrzycy wieku rozwojowego
1. Wprowadzenie
2. Choroby związane z mikroangiopatią i zwyrodnieniem włókien tkanki łącznej
3. Choroby infekcyjne skóry
4. Skórne odczyny polekowe

XXXV Stan tkanki kostnej i jego diagnostyka w cukrzycy wieku rozwojowego
1. Budowa i rozwój tkanki kostnej
2. Metody oceny tkanki kostnej
3. Cukrzyca a zaburzenia mineralizacji tkanki kostnej

XXXVI Kapilaroskopowa ocena mikrokrążenia w cukrzycy u młodocianych
1. Wprowadzenie
2. Technika badania
3. Analiza wzorca kapilaroskopowego
4. Wybrane wzorce kapilaroskopowe mikrokrążenia u chorych z cukrzycą
5. Wnioski

WYBRANE UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE CHORYCH NA CUKRZYCĘ
XXXVII Ograniczenia zdrowotne u osób chorych na cukrzycę przy wyborze zawodu oraz podczas ubiegania się o prawo jazdy w świetle obowiązujących przepisów
1. Wprowadzenie
2. Orzecznictwo lekarskie o predyspozycjach zdrowotnych do nauki zawodu
3. Badania przed podjęciem pracy
4. Badania do prawa jazdy

XXXVIII Wybrane aspekty prawne opiekinad dzieckiem z cukrzycą typu 1
1. Wprowadzenie
2. Problemy związane z opieką nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych
3. Problemy związane z wykonywaniem zabiegów medycznych u dziecka z cukrzycą typu 1 przez osoby opiekujące się nim w placówkach oświatowych
4. Aktualnie istniejące możliwości spełnienia obowiązku szkolnego przez dziecko z cukrzycą typu 1 wymagające opieki ze strony osób dorosłych
5. Zakres i propozycje niezbędnych zmian organizacyjno-prawnych związanych z opieką nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych
Indeks

do góry