Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Onkohematologia dziecięca - co nowego?, wydanie II, poprawione i uzupełnione - Online
Niedostępna

Tytuł: Onkohematologia dziecięca - co nowego?, wydanie II, poprawione i uzupełnione - Online

Autor:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2012
Dział:
onkologia, seria: co nowego?
ISBN:
978-83-61415-27-5
Liczba stron:
180
Format:
B5

Wprowadzenie

Podobnie jak w rozwiniętych krajach Europy i Ameryki, obecnie ponad 80% dzieci z cho- robą nowotworową w Polsce ma szanse na pełne wyleczenie. Bardzo ważnym elementem, który wpłynął na tak dobre wyniki leczenia, jest stosowanie ściśle kontrolowanych progra- mów terapeutycznych i współpraca wieloośrodkowa.

W Polsce ten model organizacji opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową został wprowadzony bardzo wcześnie, bo w 1974 roku. Utworzona bowiem została wtedy Polska Pediatryczna Grupa ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków (PPGLBC), skupiająca początko- wo 5 ośrodków. W następnych latach, stopniowo rozszerzając się, objęła ona 15 ściśle ze sobą współpracujących ośrodków z całej Polski. Od kilku lat PPGLBC jest również człon- kiem międzynarodowej grupy badawczej International BFM Study Group. W 1992 roku po- wstała Polska Grupa Guzów Litych. Obecnie wszystkie działające grupy robocze, zajmujące się leczeniem nowotworów u dzieci oraz nienowotworowymi schorzeniami układu krwio- twórczego, znajdują się w strukturach utworzonego w 1999 roku Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Trzeba jednak pamiętać, że oprócz programów terapeutycznych najczęściej opracowa- nych w gremiach międzynarodowych, spotykamy się z wieloma sytuacjami, w których nie ma jasnych wytycznych postępowania. W gronie członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej i kierowników poszczególnych klinik i od- działów postanowiliśmy więc przygotować publikację w formie wytycznych postępowania w niektórych sytuacjach klinicznych u dzieci. Wytyczne te, wziąwszy pod uwagę realne moż- liwości naszych ośrodków, powinny być traktowane, jako wspólnie ustalone zasady postępo- wania w określonych sytuacjach.

Mamy pełną świadomość różnych niedoskonałości tej publikacji i bardzo liczymy na wszel- kie uwagi, komentarze i propozycje. Kolejne wydania będą stopniowo rozszerzane o nowe zagadnienia, a także z pewnością – uzupełniane i poprawiane.

Mam nadzieję, że pozycja ta będzie wykorzystywana i pomocna w codziennej pracy ko- legów zajmujących się leczeniem dzieci z chorobami nowotworowymi i chorobami układu krwiotwórczego u dzieci.

Za włożony trud w przygotowanie odpowiednich rozdziałów tego opracowania chciałbym podziękować wszystkim autorom, którzy – mimo licznych obowiązków – podjęli się tego za- dania.

prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk