Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Charakterystyka kliniczna cytomegalii wrodzonej i nabytej u dzieci na podstawie własnych obserwacji

Autor:
Marlena Malarowska, Katarzyna Mazur-Melewska, Anna Mania, Paweł Kemnitz, Kamila Cudnoch, Arleta Kowala-Piaskowska, Wojciech Służewski, Iwona Mozer-Lisewska, Magdalena Figlerowicz
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
3
Strona początkowa:
178
Strona końcowa:
182
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
ludzki wirus cytomegalii, cytomegalia, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Ludzki wirus cytomegalii (human cytomegalovirus - HCMV) jest szeroko rozpowszechniony na świecie. Zakażenia nim wywołane są szczególnie niebezpieczne dla osób o obniżonej odporności, a także dla dzieci. We wczesnym okresie ciąży HCMV wykazuje działanie teratogenne, może również powodować proces zapalny obejmujący liczne narządy. Cel pracy: Analiza obrazu klinicznego wrodzonej i nabytej cytomegalii u dzieci oraz następstw choroby w zależności od jej postaci w oparciu o własne doświadczenia. Materiał i metody: Badaniem objęto 59 dzieci z cytomegalią, które pozostawały pod opieką Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Rozpoznanie ustalono na podstawie współistnienia parametrów klinicznych, serologicznych oraz wirusologicznych. Wyniki: W grupie dzieci z cytomegalią wrodzoną najczęściej stwierdzano różnorodne objawy świadczące o przebytym zakażeniu ośrodkowego układu nerwowego (83%): opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, zaniki korowe, padaczkę, małogłowie, zwapnienia wewnątrzczaszkowe, wodogłowie, autyzm. Natomiast charakterystycznym objawem cytomegalii nabytej było powiększenie węzłów chłonnych (59%). Wnioski: Obraz kliniczny cytomegalii u dzieci jest różnorodny. Wczesne zakażenia HCMV są jednym z czynników wywołujących poważne choroby ośrodkowego układu nerwowego, których skutki będą ponosić pacjenci niejednokrotnie przez całe życie.