Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: STYL ŻYCIA A WYSTĘPOWANIE OTYŁOŚCI W BADANEJ GRUPIE DZIECI ŁÓDZKICH

Autor:
Katarzyna Kulińska-Szukalska, Danuta Chlebna-Sokół
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
4
Strona początkowa:
152
Strona końcowa:
158
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
otyłość, dzieci, styl życia, aktywność fizyczna, dieta
Czytaj

Wprowadzenie: Ze względu na fakt, iż otyłość staje się coraz poważniejszym zaburzeniem już w wieku rozwojowym, uzasadnione jest ciągłe poszukiwanie jej uwarunkowań, co umożliwi wcześniejsze podjęcie profilaktyki. Cel pracy: Celem pracy było ustalenie udziału wybranych czynników środowiskowych w powstawaniu otyłości u dzieci. Materiał i metody: Badaniami objęto 102 dzieci z nadmiarem masy ciała (n.m.c.) w wieku 10-15 lat, spośród których u 25 rozpoznano nadwagę, a u 77 otyłość. U każdego dziecka przeprowadzono badanie lekarskie z pomiarami antropometrycznymi; badanie ankietowe uwzględniające m.in. dane dotyczące aktywności fizycznej, sposobu spędzania wolnego czasu, masę i wysokość ciała rodziców oraz 3-dniowe zapisy całodziennych diet. Wyniki: Analizując dane ankietowe, odnotowano, iż w ocenie zachowań badanych dominował czas poświęcony na bierny wypoczynek. Dysproporcja pomiędzy liczbą godzin wykorzystywanych na zajęcia sportowe a czasem spędzonym przed telewizorem lub komputerem wyraża się w niskich wartościach utworzonego na potrzeby tej pracy współczynnika AF. W niniejszych badaniach ujawniono silny wpływ stylu życia rodziny na występowanie nadmiaru masy ciała u dziecka, o czym świadczą zależności pomiędzy stopniem otyłości, wartością obwodu talii badanych pacjentów a wielkością BMI (body mass index) matki oraz wysoki odsetek nadmiaru masy ciała u ojców. Ponad połowa badanych dzieci z n.m.c. spożywała nadmierne, w stosunku do zapotrzebowania organizmu, ilości tłuszczów (w tym cholesterolu); nadmierna była też konsumpcja białek, a niedobory dotyczyły węglowodanów. Wnioski: 1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w badanej grupie uczniów łódzkich z nadmiarem masy ciała dominował siedzący tryb życia, wykazano także liczne nieprawidłowości dotyczące spożycia wybranych składników pokarmowych, w tym nadmiar tłuszczów i białka w diecie. 2. Błędy żywieniowe i wybitnie mała aktywność fizyczna badanych dzieci z nadmiarem masy ciała stanowią bezwzględne wskazanie do wdrożenia działań korygujących ich styl życia. 3. Potwierdzenie wpływu środowiska, szczególnie stylu życia rodziny, na występowanie nadmiaru masy ciała u dzieci z nadwagą i otyłością jest przesłaniem do prowadzenia u nich leczenia z udziałem rodziców.