Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: ANALIZA WCZESNYCH POWIKŁAŃ PO PRZETOCZENIU SKŁADNIKÓW KRWI U DZIECI - WIELOKROTNYCH BIORCÓW

Autor:
Małgorzata Zubowska, Katarzyna Włodarczyk, Joanna Arazińska, Wojciech Młynarski, Beata Zalewska-Szewczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
1
Strona początkowa:
10
Strona końcowa:
14
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
powikłania poprzetoczeniowe, dzieci, wielokrotny biorca krwi
Czytaj

Wprowadzenie: Koncentraty krwinek czerwonych i płytkowych uzyskane od dawców nadal są praktycznie jedyną metodą uzupełniania składników krwi u chorych. Ich stosowanie wiąże się jednak z ryzykiem wystąpienia powikłań poprzetoczeniowych wczesnych (do 24 godzin od transfuzji - 0,1% chorych) i późnych (1%). Dane w większości opracowano dla populacji ludzi dorosłych, niewiele jest natomiast informacji na temat częstości i rodzaju powikłań poprzetoczeniowych u dzieci, zwłaszcza wielokrotnych biorców. Cel pracy: Ocena częstości występowania i rodzaju wczesnych powikłań poprzetoczeniowych u dzieci - wielokrotnych biorców krwi. Materiał i metody: Analizowano historię przetoczeń składników krwi u 181 dzieci (80 dziewczynek i 101 chłopców) z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego, guzami litymi oraz schorzeniami hematologicznymi, leczonych w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2004-2010. U dzieci stosowano wyłącznie składniki ubogoleukocytarne i napromieniowane. Oceniano liczbę i rodzaj wczesnych powikłań poprzetoczeniowych oraz ich związek z wiekiem, płcią pacjentów, liczbą wcześniejszych przetoczeń, rodzajem choroby podstawowej oraz rodzajem przetaczanego składnika krwi. Wyniki: Powikłania wczesne wystąpiły po 42 transfuzjach na 2581 analizowanych przetoczeń (1,63%), zaobserwowano je u 33 dzieci (18,2%) spośród 181 pacjentów. Większość miała charakter alergiczny, w 1 przypadku stwierdzono obecność przeciwciał anty-HLA w osoczu dawcy, w żadnym przypadku nie zaobserwowano zakażenia preparatu. Istotnie więcej powikłań alergicznych wystąpiło po przetoczeniu koncentratów płytkowych w porównaniu do koncentratów krwinek czerwonych (p=0,008). Nie stwierdzono związku statystycznego między płcią, wiekiem dzieci, liczbą wcześniejszych przetoczeń oraz rodzajem choroby podstawowej a powikłaniami. U 5 biorców powikłania wystąpiły więcej niż raz, również u 5 dzieci powikłanie pojawiło się podczas pierwszej w życiu transfuzji. Wnioski: Przy stosowaniu składników napromieniowanych i ubogoleukocytarnych najczęstszym powikłaniem pozostają reakcje alergiczne po przetoczeniu, które mogą wystąpić nawet podczas pierwszej w życiu transfuzji. Z tego powodu w czasie i po transfuzji składników krwi (zwłaszcza płytkowych) należy zachować skrupulatny nadzór nad chorymi i przestrzegać zasad przetaczania. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, u których wystąpił już odczyn alergiczny - powikłanie to może wystąpić ponownie mimo stosowania preparatów płukanych.