Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: GLOMERULOPATIE JAKO PRZYCZYNA SCHYŁKOWEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK U DZIECI - DANE NA PODSTAWIE POLSKIEGO REJESTRU DZIECI LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO (2000-2007)

Autor:
Ilona Zagożdżon, Irena Bałasz-Chmielewska, Aleksandra Żurowska, Anna Boguszewska, Sylwester Prokurat, Dorota Drożdż, Maria Szczepańska, Ewa Stefaniak, Anna Jander, Helena Ziółkowska, Irena Makulska, Przemysław Sikora, Dariusz Runowski, Grzegorz Siteń, Hanna Kipigroch, Ryszard Wierciński
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
2
Strona początkowa:
51
Strona końcowa:
54
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
kłębuszkowe zapalenie nerek, dializoterapia, schyłkowa niewydolność nerek, dzieci, rejestr
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach w wielu krajach obserwuje się tendencję do zwiększania się odsetka kłębuszkowego zapalenia nerek (KZN) jako przyczyny schyłkowej niewydolności nerek u dzieci (SNN). Materiał i metody: Analizie poddano populację 803 dzieci (362 dziewczynek, 441 chłopców) z SNN zgłoszonych do Polskiego Rejestru Dzieci Leczonych Nerkozastępczo w latach 2000-2007. Etiologię SNN sklasyfikowano według kodów EDTA. Wyniki: Choroby kłębuszków nerkowych prowadzące do rozwoju SNN stanowiły 37,5% wszystkich rozpoznań. Większość z nich sklasyfikowano jako glomerulopatie pierwotne (22,8%); glomerulopatie wtórne w przebiegu chorób układowych stanowiły 8,5%, a wrodzone choroby kłębuszków nerkowych - 6,2%. Najczęstszym rozpoznaniem spośród pierwotnych KZN było ogniskowe segmentalne szkliwienie kłębuszków nerkowych (FSGS) (41%) oraz gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek (RPGN) (16%). Nie stwierdzono różnic w rozkładzie płci w grupie glomerulopatii; średni wiek dzieci w momencie rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego (RRT) w grupie glomerulopatii wynosił 11,4±5 lat i nie różnił się istotnie statystycznie od całej badanej populacji dzieci (10,4±5,5 roku), natomiast pacjenci z wrodzonym zespołem nerczycowym rozpoczynali RRT istotnie statystycznie wcześniej (7,1±6,4 roku; p <0,05). Długość okresu dializoterapii dzieci z chorobami kłębuszków nerkowych do momentu otrzymania przeszczepu nerki (Tx) nie różniła się istotnie od całej badanej populacji (mediana okresu obserwacji do Tx: 24,2 vs. 26 miesięcy). W czasie 8 lat obserwacji odnotowano 59 zgonów pacjentów, w tym u 6/181 dzieci z pierwotnymi chorobami kłębuszków nerkowych, u 4/38 z wrodzonym zespołem nerczycowym i u 11/37 w grupie wtórnych glomerulopatii. Wnioski: 1. Glomerulopatie nadal pozostają drugą co do częstości, po wrodzonych schorzeniach układu moczowego, przyczyną SNN u dzieci w Polsce. 2. Najgorsze rokowanie i najwyż szą śmiertelność odnotowano w grupie glomerulopatii wtórnych.