Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: BIAŁKO SZOKU CIEPLNEGO (HSP) 27 I SYSTEM sFas/sFasL JAKO MARKERY APOPTOZY U DZIECI PRZEWLEKLE DIALIZOWANYCH

Autor:
Kinga Musiał, Danuta Zwolińska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
2
Strona początkowa:
55
Strona końcowa:
58
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
dializa otrzewnowa, hemodializa, białka szoku cieplnego, Hsp27
Czytaj

Wprowadzenie: Pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN) charakteryzuje nasilona apoptoza, pogłębiająca się wraz z rozpoczęciem dializoterapii. Połączenie receptora błonowego Fas z jego ligandem (FasL) stanowi zewnątrzkomórkowy sygnał uruchamiający jeden z głównych szlaków zaprogramowanej śmierci komórek. Reakcji tej zapobiega wewnątrzkomórkowy Hsp27, hamując kaskadę apoptozy. Rola krążących form powyższych białek nie została do końca poznana. sFas poprzez blokadę FasL i sFasL w stosunku 1:1 może przeciwdziałać apoptozie, nie ma natomiast danych na temat krążącego Hsp27 w populacji dzieci z PChN. Celem pracy była ocena stężeń Hsp27, sFas i sFasL w powiązaniu z markerami stanu zapalnego (hsCRP) oraz dysfunkcji endothelium (sE-selektyna) w surowicy u dzieci z PChN przewlekle dializowanych, z uwzględnieniem różnic pomiędzy metodami terapii. Materiał i metody: Badaniami objęto 22 dzieci leczonych automatyczną dializą otrzewnową (ADO), 19 pacjentów hemodializowanych (HD) i 30 dzieci zdrowych. Oznaczeń stężeń poszczególnych parametrów dokonano przy użyciu testu ELISA. Wyniki: Mediany stężeń Hsp27, sFas i sFasL były istotnie wyższe u wszystkich chorych dializowanych w porównaniu z grupą kontrolną, a wartości w grupie HD były większe od obserwowanych u dzieci leczonych dializą otrzewnową. Hsp27 korelowało dodatnio z sFas i sFasL, nie wykazano natomiast związku między badanymi parametrami i wskaźnikami stanu zapalnego lub uszkodzenia endothelium. Wnioski: Schyłkowa niewydolność nerek charakteryzuje się dysfunkcją Hsp27 i układu sFas/sFasL, wyrażoną wyraźniej w przypadku hemodializoterapii. Korelacje między Hsp27 a sFas/sFasL, jak również brak związku powyższych parametrów z markerami stanu zapalnego i pobudzenia śródbłonka, mogą sugerować przydatność Hsp27, sFas i sFasL jako niezależnych wskaźników nasilenia procesu apoptozy u dzieci przewlekle dializowanych.