Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: KLINICZNA I HISTOPATOLOGICZNA OCENA LECZENIA IMMUNOSUPRESYJNEGO DZIECI Z NEFROPATIĄ IGA I NEFROPATIĄ SCHÖNLEINA-HENOCHA

Autor:
Małgorzata Mizerska-Wasiak, Maria Roszkowska-Blaim
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
2
Strona początkowa:
59
Strona końcowa:
65
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
nefropatia IgA, nefropatia Schönleina-Henocha, immunosupresja, leczenie, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Nefropatia IgA (IgAN) i nefropatia Schönleina-Henocha (HSN) to najczęściej występujące na świecie kłębuszkowe zapalenia nerek, których standardy leczenia nie zostały dotychczas ustalone. Celem pracy była ocena skuteczności leczenia immunosupresyjnego u dzieci z nefropatią IgA w oparciu o klasyfikację histopatologiczną zmian w biopsji nerki według WHO Materiał i metody: Badaniami objęto 14 dzieci w średnim wieku 9,67±2,97 roku, IgAN - 3, HSN - 11 pacjentów (6 z zespołem/białkomoczem nerczycowym, 8 z białkomoczem nienerczycowym) i prawidłowym GFR. U wszystkich dzieci wykonano biopsję nerki w średnim czasie 5,12±6,66 miesiąca od początku choroby i powtórzono po zakończeniu leczenia. Przeprowadzono analizę przebiegu choroby i stosowanego leczenia z uwzględnieniem: objawów klinicznych, zmian w badaniach laboratoryjnych oraz biopsji nerki. W zależności od objawów klinicznych nefropatii (białkomocz/zespół nerczycowy, białkomocz nienerczycowy) oraz stopnia klasyfikacji histopatologicznej według WHO (I-V), stosowano leczenie immunosupresyjne i/lub steroidoterapię oraz renoprotekcję według ściśle określonego protokołu. Wyniki: Spośród 14 dzieci z IgAN i HSN, leczonych według protokołu, w kontrolnej biopsji nerki: u 13 pacjentów (93%) nie stwierdzono histopatologicznej progresji, w tym u 7 pacjentów (50%) obserwowano poprawę - ustąpienie zmian w biopsji nerki i obniżenie stopnia klasyfikacji według WHO. Tylko u 1 pacjenta z HSN, zastosowanie jedynie renoprotekcji przy niewielkim białkomoczu spowodowało progresję zmian w biopsji nerki. Ustąpienie białkomoczu stwierdzono u 9 dzieci, w tym u 5 z zespołem/białkomoczem nerczycowym (7 miało II lub III stopień według WHO, 2 - stopień I). Wnioski: Leczenie immunosupresyjne dzieci z IgAN i HSN stosowane w zależności od objawów klinicznych i stopnia zaawansowania zmian histopatologicznych w biopsji nerki według WHO skutecznie zmniejsza białkomocz i hamuje progresję choroby.