Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: ALBUMINURIA A WSKAŹNIKI USZKODZENIA CEWEK PROKSYMALNYCH U DZIECI Z IDIOPATYCZNYM ZESPOŁEM NERCZYCOWYM

Autor:
Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Anna Medyńska, Danuta Zwolińska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
2
Strona początkowa:
66
Strona końcowa:
70
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
albuminuria, uszkodzenie cewek proksymalnych, idiopatyczny zespół nerczycowy, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Wyniki badań nad nerkowym katabolizmem albuminy sugerują, że u podłoża albuminurii leżą zaburzenia wchłaniania zwrotnego albuminy w cewkach proksymalnych, a nie uszkodzenie bariery filtracyjnej kłębuszka (bfk). Cel pracy: Ocena albuminurii u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym (IZN) w okresie nawrotu choroby i w remisji w odniesieniu do wybranych wskaźników uszkodzenia proksymalnych cewek nerkowych i stężenia immunoglobuliny G (IgG) w moczu. Materiał i metody: Badaniami objęto 28 dzieci z IZN w wieku 4-12 lat oraz 16 dzieci z pierwotnym moczeniem nocnym (grupa kontrolna). W porcji moczu po nocy oznaczono stężenie albuminy (Al), α1- mikroglobuliny (α1-M), IgG oraz aktywność N-acetylo-β-D-glukozaminidazy (NAG); wartości przeliczono na stężenie kreatyniny (kr) w moczu. U dzieci z IZN badania wykonano na początku rzutu choroby i w okresie częściowej remisji. Wyniki: Mediana stężenia Al w okresie rzutu ZN (1,49 mg/mg kr) była znacząco wyższa niż w remisji (0,18 mg/mg kr) i w grupie kontrolnej (0,11 mg/mg kr; p <0,001). Odnotowano również istotną statystycznie różnicę albuminurii między dziećmi w remisji ZN i z grupy kontrolnej (p <0,001). Stężenia α1-M, IgG i aktywność NAG w okresie rzutu choroby były znamiennie wyższe (mediana odpowiednio: 0,019 mg/mg kr, 0,021 mg/ mg kr, 6,95 U/mg kr) niż w remisji (0,011 mg/mg kr, 0,004 mg/mg kr, 4,25 U/mg kr; p <0,001), w której stężenie α1-M nadal znacząco przewyższało wartości w grupie kontrolnej (0,005 mg/mg kr; p <0,05). Nie stwierdzono różnicy aktywności NAG i stężenia IgG między chorymi w remisji a zdrowymi. Wykazano dodatnią korelację Al z IgG i α-1M oraz między IgG i α1-M w okresie rzutu ZN. Wnioski: Wydalanie albumin z moczem w przebiegu IZN u dzieci jest wynikiem nie tylko uszkodzenia bariery filtracyjnej kłębuszka, ale również cewek proksymalnych, za czym przemawia dodatnia korelacja albuminurii z α1-mikroglobulinurią. W IZN zaburzenia mechanizmów resorpcji białek w cewkach proksymalnych utrzymują się mimo wystąpienia częściowej remisji choroby.