Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: NOWE CZYNNIKI RYZYKA ROZWOJU MIAŻDŻYCY U DZIECI ZE SCHYŁKOWĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK

Autor:
Irena Makulska, Maria Szczepańska, Dorota Drożdż, Dorota Polak-Jonkisz, Danuta Zwolińska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
2
Strona początkowa:
71
Strona końcowa:
77
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
ryzyko miażdżycy, dzieci, dializa, nefrologia
Czytaj

Wprowadzenie: Przewlekła choroba nerek (PChN) przebiega z zaburzeniami metabolicznymi, które mogą prowadzić do przedwczesnego wystąpienia zmian miażdżycowych w naczyniach, również u dzieci. Tradycyjne czynniki ryzyka są dobrze poznane. Niewiele natomiast wiadomo na temat nowych czynników, związanych ze stanem zapalnym i uszkodzeniem śródbłonka naczyniowego. Celem pracy była ocena aktywności tzw. nowych wskaźników stanu zapalnego/uszkodzenia śródbłonka naczyniowego: sE-selektyny, MMP-9 (matrix metalloproteinase-9), TIMP-1 (tissue-1 inhibitor metalloproteinases), PAI-1 (plasminogen activator inhibitor type1), ADMA (asymmetric dimethylarginine), SDMA (symmetric dimethylarginine) u dzieci dializowanych, i ich korelacji ze zmianami naczyniowym. Materiał i metody: Badaniami objęto 40 dzieci w tym: 20 dzieci leczonych DO (dializą otrzewnową), 12 chłopców i 8 dziewczynek w wieku 9-17 lat, średnio 14,3±2,3 roku i 20 dzieci leczonych HD (hemodializą), 10 chłopców i 10 dziewczynek w wieku 6-18 lat, średnio 15±3,3 roku. Grupę kontrolną stanowiło 26 zdrowych dzieci, 12 chłopców i 14 dziewczynek w wieku 6-17 lat, średnio 14,5±3,3 roku. U wszystkich dzieci oznaczono w surowicy stężenie: sE-selektyny, ADMA, SDMA, MMP-9, TIMP-1, PAI-1, kreatyniny, albumin, hemoglobiny, CRP (białko ostrej fazy C), lipidów w tym: TC (całkowity cholesterol), TGL (triglicerydy), LDL (lipoproteiny o małej gęstości), HDL (lipoproteiny o dużej gęstości), Ca, P, iPTH (intact parathormone). Oceniono SBP (ciśnienie skurczowe), DBP (ciśnienie rozkurczowe), grubość kompleksu IMT (błona wewnętrzna błona środkowa) obu tętnic szyjnych wspólnych. Wyniki: Wykazano, że u dzieci dializowanych stężenia wszystkich badanych markerów śródbłonkowych były istotnie wyższe w stosunku do grupy kontrolnej. Najwyższe wartości stwierdzono u leczonych HD. W łącznej grupie dzieci dializowanych (DO+HD) wykazano znamienną statystycznie dodatnią korelację grubości kompleksu cIMT z wiekiem, CRP, sE-selektyną, ADMA, SDMA, PAI-1, ujemną z MMP-9 i TIMP-1. Wnioski: U dzieci dializowanych występuje nasilony stan zapalny i uszkodzenie śródbłonka naczyniowego za czym przemawiają wysokie stężenia badanych wskaźników uszkodzenia śródbłonka. Istotna ich korelacja z grubością kompleksu cIMT zdaje się potwierdzać tę tezę.