Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: BADANIA PILOTAŻOWE ZWIĄZKU ŚRODOWISKA URBANIZACYJNEGO ŁODZI ZE STATUSEM SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM RODZIN W ASPEKCIE ODDZIAŁYWANIA NA WYBRANE PARAMETRY MORFOLOGICZNE DZIECI

Autor:
Iwona Rosset, Elżbieta Żądzińska, Iwona Wagner, Beata Borowska-Strugińska, Wiesław Lorkiewicz, Aneta Sitek, Alicja Śmiszkiewicz-Skwarska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
3
Strona początkowa:
133
Strona końcowa:
140
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
społeczno-ekonomiczny, miejskie środowisko przyrodnicze, BMI, masa ciała, wysokość ciała
Czytaj

Wprowadzenie: Środowisko miejskie, charakteryzujące się dużą zmiennością parametrów zarówno środowiska przyrodniczego, jak i społeczno-gospodarczego, ma ogromny potencjał jako miejsce badań biologicznej odpowiedzi populacji ludzkich na stres środowiskowy. Cel pracy: Próba odpowiedzi na pytanie o charakter uwarunkowań rozwoju dzieci ze środowisk odmiennych pod względem poziomu zanieczyszczenia komunikacyjnego. Materiał i metody: Materiał stanowiły dane antropometryczne oraz ankietowe 610 dzieci (328 chłopców i 282 dziewcząt) w wieku 7-13 lat z dwóch rejonów: 1. W ścisłym śródmieściu - środowisko zanieczyszczone (Z); 2. W środowisku o niższym stopniu zanieczyszczenia (K). W celu porównania stanu rozwoju dzieci wykorzystano standaryzowane wartości masy ciała, wysokości ciała i BMI oraz informację o deklarowanej alergii. Status społeczno-ekonomiczny (SES) rodzin badanych dzieci charakteryzują: dzietność oraz poziom wykształcenia i bezrobocie rodziców. Wyniki: Dzieci z zanieczyszczonego śródmieścia (Z) osiągają przeciętnie mniejszą masę, wysokość ciała oraz BMI w porównaniu do grupy kontrolnej (p<0,0001), natomiast częstość występowania alergii jest na podobnym poziomie (ok. 8%). Badane środowiska są istotnie zróżnicowane pod względem SES rodzin. Wyniki analizy wariancji i regresji potwierdzają istotny wpływ poziomu wykształcenia matki (R2: 2,9-5,7%) oraz dzietności rodziny (R2: 1,3-2,5%) na zmienność wszystkich badanych cech dzieci. Zmienność ta wydaje się dodatkowo modyfikowana przez rodzaj środowiska miejskiego (wzrost R2: 4,0-6,8%). W przypadku wysokości ciała badanych dzieci występuje zależność od rodzaju środowiska miejskiego (F=3,93; p=0,02). Wnioski: 1. Zmienność cech badanych dzieci jest istotnie zależna od poziomu wykształcenia matki i dzietności rodziny, ale wydaje się w pewnym stopniu istotnie modyfikowana przez inne czynniki, związane ze zmienną określoną przez nas rodzajem środowiska miejskiego. 2. Analiza danych nie pozwala wykluczyć, że wśród nich jest stopień zanieczyszczenia miejskiego środowiska, ale brak indywidualnego wskaźnika/pomiaru poziomu jego oddziaływania nie pozwala tego jednoznacznie potwierdzić.