Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: OCENA WYDOLNOŚCI WYSIŁKOWEJ DZIECI ŁÓDZKICH W WIEKU 9-13 LAT

Autor:
Ewa Rychłowska, Bogdan Fijałkowski, Danuta Chlebna-Sokół
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
3
Strona początkowa:
141
Strona końcowa:
148
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wydolność fizyczna, stan odżywienia, pokwitanie, aktywność fizyczna
Czytaj

Wprowadzenie: Wydolność wysiłkowa uznawana jest powszechnie za jeden z najważniejszych pozytywnych wykładników stanu zdrowia i ogólnego rozwoju. Wysoki poziom wydolności uzyskany w dzieciństwie warunkuje dobrą adaptację do zmieniających się warunków środowiskowych w dalszych okresach życia. W piśmiennictwie coraz częściej zwraca się uwagę na wyraźne pogarszanie się sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży. Cel pracy: Uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: - Jaki jest poziom wydolności fizycznej u dzieci w wieku 9-13 lat uczęszczających do łódzkich szkół podstawowych? - Czy istnieje zależność pomiędzy poziomem wydolności fizycznej a stanem odżywienia i stopniem dojrzałości płciowej i jaki jest kierunek tej zależności? - W jakim stopniu aktywność ruchowa oddziałuje na poziom wydolności fizycznej w badanej grupie dzieci? Materiał i metody: Badaniami objęto 314 zdrowych dzieci (132 chłopców i 182 dziewczęta) w wieku 9-13 lat, z losowo wybranych kilku łódzkich szkół podstawowych. U wszystkich dzieci przeprowadzono próbę wysiłkową na bieżni wg protokołu Bruce'a, oceniając poziom wydolności wysiłkowej na podstawie wartości maksymalnego pochłaniania tlenu (VO2 max) określanego w sposób bezpośredni. Oceniono również równoważnik metaboliczny (metabolic equivalent - MET) i czas trwania próby wysiłkowej. Badania ankietowe przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich zebranych od rodziców i od dzieci - dotyczyły one m.in. aktywności fizycznej dziecka oraz czasu spędzanego nieaktywnie (telewizja, komputer, odrabianie lekcji). Stopień aktywności ruchowej wyliczono na podstawie liczby godzin aktywności w tygodniu, wyróżniając aktywność małą, średnią i dużą. Zaawansowanie w dojrzewaniu płciowym określono w pięciostopniowej skali wg Tannera. Określono również stan odżywienia na podstawie wskaźnika masy ciała (body mass index - BMI) wg wzoru: wskaźnik masy ciała = masa ciała (kg)/wysokość ciała2 (m2), uwzględniając w interpretacji siatki centylowe. Wyniki badań i wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono niską wydolność wysiłkową u około połowy badanych dzieci. Niższą wydolność wykazano u dzieci z wyższymi wartościami wskaźnika masy ciała, a grupą szczególnego ryzyka okazały się dziewczęta bardziej zaawansowane w pokwitaniu. Wyniki badań potwierdzają powszechnie wyrażaną opinię, że aktywność ruchowa korzystnie wpływa na kształtowanie się wydolności wysiłkowej. Spostrzeżenia z niniejszej pracy wskazują na obniżanie się poziomu wydolności wysiłkowej w ostatnich latach.