Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: DOLEGLIWOŚCI ZWIĄZANE Z ZABURZENIAMI SŁUCHU U DZIECI SKIEROWANYCH DO LECZENIA OPERACYJNEGO MIGDAŁKA GARDŁOWEGO, U KTÓRYCH STWIERDZONO OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE BĘBENKOWEJ

Autor:
Rafał Zieliński, Anna Zakrzewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
4
Strona początkowa:
195
Strona końcowa:
199
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego, przerost migdałka gardłowego, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: U dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym niedosłuch, wynikający z patologii ucha środkowego, powodowanej nieprawidłowym funkcjonowaniem trąbki słuchowej, jest istotnym problemem zdrowotnym. Jedną z najczęstszych chorób należących do tej grupy jest przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Nie zawsze jednak dominującą dolegliwością zgłaszaną przez opiekunów dziecka jest pogorszenie słuchu. Niekiedy dominujące skargi dotyczące nawrotowych infekcji czy zmian zachowania mogą odwracać uwagę od patologii ucha środkowego. Cel pracy: Celem pracy była ocena dolegliwości współistniejących z obustronną obecnością płynu w jamie bębenkowej u dzieci zakwalifikowanych ambulatoryjnie do leczenia szpitalnego z powodu objawów przerostu migdałka gardłowego i obserwacji niedosłuchu przewodzeniowego. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę dzieci przedszkolnych i szkolnych z przerostem migdałka gardłowego i obustronną obecnością płynu w jamie bębenkowej. Oceniano płeć, wiek dziecka, fakt zauważenia i czas trwania niedosłuchu, współistnienie częstych infekcji górnych dróg oddechowych i ostrych zapaleń ucha środkowego, zaburzenia oddychania przez nos oraz objawy sugerujące obturacyjny zespół bezdechów sennych (OSAS). Przeprowadzono szczegółowe badanie laryngologiczne z oceną otoskopową z zastosowaniem otoskopii pneumatycznej i mikrootoskopii. Wykonano także audiometrię tonalną progową oraz audiometrię impedancyjną. Dane poddano podstawowej ocenie statystycznej. Wyniki: Oceną objęto 140 dzieci obojga płci (72 w wieku przedszkolnym i 68 w wieku szkolnym) w wieku od 4 lat i 1 miesiąca do 12 lat i 2 miesięcy. U 8% dzieci przedszkolnych i 7% dzieci szkolnych wywiad nie wskazywał na niedosłuch. W grupie dzieci przedszkolnych u 75% badanych opiekunowie podawali nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, u 94% - przewlekłe zaburzenia drożności nosa, u 4% - nawracające ostre zapalenia ucha środkowego. W grupie dzieci szkolnych dolegliwości te dotyczyły odpowiednio 72%, 92% i 6%. Przerost lub przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych stwierdzano u 11% dzieci przedszkolnych i 12% dzieci szkolnych. Obturacyjny zespół bezdechów sennych stwierdzono u 10% dzieci przedszkolnych i 3% dzieci szkolnych. Wnioski: 1. Niedosłuch przewodzeniowy związany z zaleganiem płynu w jamie bębenkowej bez cech ostrego zapalenia ucha środkowego może być niezauważony przez opiekunów. 2. Współistnienie dolegliwości o charakterze zaburzeń drożności nosa czy nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, które opiekunowie oceniają jako realny problem zdrowotny, może towarzyszyć nie tylko przerostowi migdałka gardłowego, ale także - nierzadko - dysfunkcji ucha środkowego.