Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Szczegółowy opis funkcjonalności systemu Corpress

Autor:

 • dodawanie pracy
 • możliwość wybrania spośród różnych typów przetwarzanych prac
 • możliwość zdefiniowania minimalnej oraz maksymalnej ilości znaków przy tytule/streszczeniu/słowach kluczowych
 • dodawanie pracy do systemu jest podzielone na etapy z których każdy kończy się zapisaniem, co umożliwia autorowi powrót do pracy przy każdym etpaie przekazywania go do redakcji
 • praca jest wysyłana do redakcji dopiero po spełnieniu wszystkich kryterów przekazywania pracy do redakcji
 • możliwość proponowania recenzentów pracy przez autora
 • możliwość przekazania uwag do redakcji
 • podgląd niewysłanych prac do redakcji
 • podgląd wysłanych prac do redakcji
 • podgląd prac które zostały skierowane do poprawek
 • podgląd na jakim etapie redakcyjnym znajduje się praca
 • otrzymywanie powiadomień oraz wiadomości prywatnych
 • wgląd do historii powiadomień i wiadomości prywatnych

Recenzent

 • wysyłanie predefiniowanego bądź indywidualnego zaproszenia do recenzji
 • możliwość automatycznego zakładania konta wskazanemu recenzentowi, który nie jest zarejestrowany w systemie
 • możliwość przyjęcia bądź odrzucenia zaproszenia do recenzji
 • możliwość podglądu pracy do zrecenzowania po zaakceptowaniu zaproszenia – zgodnie z zasadą wzajemnej anonimowości Recenzentów i Autorów
 • możliwość określenia dowolnego formularza recenzji charakterystycznego dla danego czasopisma
 • stałe elementy recenzji: poufne informacje do Redakcji, Recenzja (cześć ogólna i opcjonalna część szczegółowa) oraz wniosek Recenzenta – wybór jednego z wariantów:
  • Proponuje zaakceptować do druku bez zmian
  • Proponuje zaakceptować po niewielkich poprawkach
  • Konieczna ponowna ocena po wprowadzeniu istotnych zmian
  • Praca nie kwalifikuje się do druku
  • Praca niezgodna z profilem czasopisma
  • Inna
 • podgląd zaproszeń do recenzji
 • podgląd przyjętych recenzji
 • podgląd wykonanych recenzji
 • otrzymywanie powiadomień i wiadomości prywatnych

Redakcja

 • zarządzanie pracami oraz etapami na których znajdują się prace
 • podgląd wszystkich prac dodanych do czasopisma
 • możliwość usunięcia danej pracy
 • możliwość edycji danej pracy
 • możliwość dodawania kolejnej wersji pliku
 • możliwość zarządania plikami załączonymi do pracy - ukrywanie, aktywacja, dezaktywacja
 • wysyłanie pracy do recenzentów
 • zakładanie nowych kont recenzentom
 • możliwość odesłania pracy do poprawek, bądź przekzania do wydawcy
 • możliwość udostępnienia wglądu do recenzji poszczególnym recenzentom bądź autorom
 • otrzymywanie powiadomień i wiadomości prywatnych
 • przypisywanie prac do numerów
 • przegląd archiwalnych numerów

Wydawca

 • koordynowanie pracy redakcji
 • przegląd prac dodanych do poszczególnych redakcji
 • przegląd postępów nad pracami
 • zarządzanie pracami i numerami które zostały skierowane do wywadnictwa
 • koordynacja pracy korektorów, składaczy i innych osób włączonych w pracę wydawnicz