Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie celiakii w Polsce - badanie wieloośrodkowe

Autor:
Anna Szaflarska-Popławska, Krystyna Karczewska, Alicja Żabka, Ewa Łoś-Rycharska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Piotr Albrecht, Jacek Brendze, Barbara Burda-Muszyńska, Bożena Cukrowska, Grażyna Czaja-Bulsa, Adam Daukszewicz, Agnieszka Gawrońska, Ewa Hapyn, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Monika Jakubik, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Jan Józefczuk, Bożena Kazimierczak, Ewa Kochańska, Piotr Konieczny, Bartosz Korczowski, Małgorzata Mokrzycka, Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz, Beata Oralewska, Andrzej Radzikowski, Wanda Reyman, Edyta Sienkiewicz, Kamila Skóra, Jadwiga Szymanowicz, Agata Szymańska, Marta ?limok, Halina Woś, Aleksandra Zalewska, Jadwiga Zauska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
111
Strona końcowa:
116
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
celiakia klasyczna, celiakia atypowa, epidemiologia ABSTRACT Introduction: There is no register of coeliac disease cases in Poland. The
Czytaj

Wprowadzenie: W Polsce nie prowadzi się krajowego rejestru chorych na celiakię, dlatego dane dotyczące częstości występowania choroby w naszym kraju są jedynie szacunkowe. Celem pracy była ocena stanu epidemiologicznego celiakii u dzieci i młodzieży w Polsce oraz metod diagnozowania celiakii i monitorowania jej leczenia. Materiał i metody: Analizie poddano dane pochodzące z ankiety własnego autorstwa, dotyczące liczby pacjentów z potwierdzoną histopatologicznie celiakią, znajdujących się pod opieką, z podziałem na wiek i płeć, nowych przypadków celiakii rozpoznanych w latach 1999-2008 z podziałem na lata, płeć i postać kliniczną. Dodatkowo przeanalizowano dane na temat testów serologicznych i skali histopatologicznej, wykorzystywanych w diagnostyce celiakii, a także zasad monitorowania leczenia. Ankietę wysłano do 53 Poradni Gastrologicznych dla Dzieci działających na terenie Polski. Wyniki: Wypełniona ankietę otrzymano z 21 (39.6%) poradni. Pod ich opieką znajduje się łącznie 2114 osób z histopatologicznie potwierdzoną celiakią, w tym 1405 dzieci i młodzieży oraz 709 osób dorosłych. Stosunek pacjentów płci żeńskiej do męskiej we wszystkich grupach wiekowych był podobny i wynosił średnio 1,5:1. Najliczniejszą grupę pacjentów pediatrycznych stanowiły dzieci od 8 do 14 r.ż. (45,5% ogółu dzieci) i od 15 do 18 r.ż. (33,3% ogółu dzieci). W okresie 1999-2008 wykryto łącznie 1353 nowych przypadków celiakii, z niewielką tendencją zwyżkową w kolejnych latach, w tym 713 nowych przypadków celiakii klasycznej (52,7%) i 640 celiakii nietypowej i niemej (47,3%). Od 2005 roku obserwuje się tendencję do częstszego wykrywania celiakii atypowej i niemej, niż postaci klasycznej. Stosunek celiakii klasycznej do celiakii atypowej lub niemej w całej badanej grupie dzieci wyniósł 1:0,9 i wahał się w poszczególnych latach od 1:0,53 w 1999 roku do 1:1,32 w 2006 roku i w poszczególnych ośrodkach od 1:0,048 (Kalisz) do 1:9,3 (Bydgoszcz). W ośmiu ośrodkach w ciągu ostatnich 10 lat rozpoznano więcej przypadków celiakii atypowej lub niemej niż postaci klasycznej, w pozostałych 13 przeważała celiakia klasyczna. Wnioski: Wydaje się, że w Polsce większość osób z celiakią, zwłaszcza atypową i niemą, pozostaje nierozpoznanych. W przeważającej części ośrodków pediatrycznych celiakia jest diagnozowana przy użyciu obecnie obowiązujących testów serologicznych i skali oceny histopatologicznej zmian w jelicie cienkim. Zasady monitorowania leczenia dzieci i młodzieży z celiakią w polskich ośrodkach pediatrycznych oraz miejsce kontroli osób chorych dorosłych wymagają ujednolicenia.